یکشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

سلامت روانی و جسمانی در دختران ورزشکار


ورزش و فعالیت بدنی تاثیر مثبتی بر روی بهداشت روانی افراد دارد.

 ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺪﻧﻲ دارای ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﺑﻮدن و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﺳﺖ.ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ  دارد.

ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دختران ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ آﻳﻨﺪه ﺳﺎزان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬا با بررسی این مهم ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ  ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و در راﺳﺘﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ ﻓﺘﻦ اﻳﻦ  ﻛﻪ ورزش ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻢ و روان ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻜﺎری ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ورزش ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﺰار ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ، راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ رواﻧﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی رواﻧﻲ دارد.

ورزش بویژه در سنین کودکی و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻘﺮ ﺳﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮای آزاد ﻛﺮدن اﻧﺮژی اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﺎﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و آراﻣﺶ  دﻫﻨﺪه اﺳﺖ.

تحقیقات نشان داده ورزش می تواند مزایای زیادی بر روی رفتار و خلق و خو داشته باشد و علاوه بر آن تمرینات بدنی در دختران با عث کاهش اضطراب، تنش و افزایش اعتماد به نفس همراه است. تمرینات بدنی از دو راه مستقیم در اصلاح خلق و خو تاثیر دارد، یکی رها شدن آندورفین و دوم با کاهش سطوح  کورتیزول، همچنین ورزش بر طول عمر افراد و زنان و دختران ورزشکار تاثیرگذار است  در دختران باعث می شود کمتر دچار دردهای دوره ی قاعدگی شوند و میزان ابتلا به سرطان سینه در آنها پایین و پوکی استخوان در آنها به ندرت رخ می دهد و در عارضه های قلبی در حداقل است در نتیجه از عزت نفس، احساس ارزشمندی  بالاتری نسبت به سایر دختران دارند و موفقیت بیشتر در پر کردن اوقات فراغت خود و همچنین از شادکامی و رضایت بیشتری برخوردارند دختران ورزشکار از تمرکز قدرت تصمیم گیری و سلامت جسمانی و روانی بهتری برخوردارند. برای تمامی دختران ورزشکار این مرز و بوم آرزوی موفقیت دارم امیدوارم آرامش سهم دلهایشان باشد نه به آسانی برنجند و نه به راحتی برنجانند و نگاهشان به نگاه خداوند باشد.

سیده ساره آذر نیور/کارشناس ارشد روانشناسی/ مسئول کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی گیلان 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *